dijous, 11 d’abril del 2013

PLANTA UN PETÓ

PLANT A KISS (Amy Krouse Rosenthal)
I la traducció:


1                  Plant a kiss                                Planta un petó                              
2 It goes like this Diu així...
3 Little Miss Una senyoreta
4 Planted a kiss Va plantar un petó
5 Planted a kiss? Va plantar un petó?
6 Planted a kiss Va plantar un petó
7 Sunshine Sol
8 Water Aigua
9 Greet Salutacions
10 Repeat Repeteix
11 Wait and wait Esperar i esperar
12 Getting late Es va fent tard
13 Doubt Dubte
14 Pout Ganyota
15 Sprout Brot
16 Shout, shout Crida, crida
17 Gather about Recollir
18 Wow! Guau!
19 How? Com?
20 What now? I ara què?

"In this gentle tale about hope, kindness and sharing, see how one small act blooms into something grander than anyone could have ever imagined."

En aquest tendre conte sobre l'esperança, la bondat i el compartir, veureu com un petit es converteix en la cosa més gran del que ningú podria haver imaginat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada